Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ 

Ступінь вищої освіти – бакалавр.

Освітньо-професійна програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті),
редакція 2016 року.

Назва кваліфікації – бакалавр з транспортних технологій

Розподіл змісту навчання та навчального часу за компонентами освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів ЕСТS/ навч.

годин

Форма підсумк. контролю
1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
ГСЕ 01 Українознавство 3/90 Д. залік
ГСЕ 02 Українська мова (за проф. спрямуванням) 3/90 Екзамен
ГСЕ 03 Філософія 3/90 Екзамен
ГСЕ 04 Іноземна мова 6/180 Екзамен
Всього:   15/450  
1.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
МПН 01 Фізика 3/90 Екзамен
МПН 02 Хімія 3/90 Д. залік
МПН 03 Вища математика 10/300 Екзамен
МПН 04 Теорія імовірностей і математична статистика 3/90 Д. залік
МПН 05 Дослідження операцій в транспортних системах 7/210 Екзамен
 
МПН 06 Основи теорії систем і управління 6/180 Д. залік
МПН 07 Інженерна та комп'ютерна графіка 3/90 Д. залік
МПН 08 Екологічна характеристика транспортних систем 4/120 Д. залік
МПН 09 Комп'ютерна техніка та програмування 4/120 Д. залік
МПН 10 Технічна механіка 3/90 Екзамен
МПН 11 Основи маркетингу та менеджменту  8/240 Екзамен
Всього:    54/1620  
1.3. Цикл професійної та практичної підготовки
ППП 01 Безпека життєдіяльності, цивільний захист 3/90 Д. залік
ППП 02 Загальний курс транспорту 5/150 Екзамен
ППП 03 Основи економіки транспорту 8/240 Екзамен
ППП 04 Транспортне право 4/120 Екзамен
ППП 05 Транспортні засоби 5/150 Екзамен
ППП 06 Інформаційні системи і технології 7/210 Д. залік
ППП 07 Логістика 4/120 Екзамен
ППП 08 Вантажні перевезення 8/240 Екзамен
ППП 09 Пасажирські перевезення 8/240 Екзамен
ППП 10 Взаємодія видів транспорту 7/210 Екзамен
ППП 11 Проектування терміналів та складів 5/150 Д. залік
ППП 12 Основи теорії транспортних процесів і систем 6/180 Екзамен
Всього:    70/2100  
Загальний обсяг нормативних дисциплін: 139/4170  

Вибіркові навчальні дисципліни 

Професійно-орієнтовані дисципліни

Блок А (Організація перевезень і управління на транспорті)

1. Комерційна робота на транспорті.

2. Екологічна безпека перевезень.
3. Митно-тарифіне регулювання.
4. Технічне обслуговування транспортних засобів .
5. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.
6. Облік та звітність на автомобільному транспорті.
7. Основи експлуатації транспортних засобів.
8. Сучасні компютерні та телекомунікаційні технології на транспорті.
9. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями.
10. Спеціальні транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби.
11. Сертифікація транспортних послуг.

 

Блок Б (Організація митного контролю на транспорті)

1. Комерційна робота прикордонного пункту.

2. Екологічна характеристика митного контролю.

3. Митно-тарифне регулювання.

4. Технічне обслуговування транспортних засобів.

5. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів на прикордонній території.

6. Облік та звітність митних інфраструктур.

7. Основи експлуатації транспортних засобів.

8. Сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології митних операцій.

9. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями.

10. Спеціальні транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби.

11. Сертифікація транспортних послуг.

Блок В (Організація і регулювання дорожнього руху)

1. Комерційна робота на транспорті.

2. Екологічна характеристика безпеки руху.

3. Митно-тарифне регулювання автотранспорту.

4. Технічне обслуговування транспортних засобів.

5. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.

6. Облік та звітність реєстраційно-екзаменаційного відділу.

7. Основи експлуатації транспортних засобів.

8. Сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології реєстрації транспортних засобів.

9. Інформаційні технології реєстраційно-екзаменаційного відділу.

10. Спеціальні транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби.

11. Сертифікація транспортних послуг.

 

Блок Г (Технологія транспортування нафти і газу)

1. Комерційна робота транспорту енергоносіїв.

2. Екологічна характеристика нафтогазових систем.

3. Митно-тарифне регулювання енергоносіїв.

4. Технічне обслуговування засобів транспортування нафти і газу.

5. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів.

6. Облік та звітність енергетичної галузі.

7. Основи експлуатації транспортних засобів.

8. Сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні технології енергетичної галузі.

9. Інформаційні технології при управлінні перевезеннями нафти і газу.

10. Спеціальні транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби.

11. Сертифікація транспортних послуг.


Перелік дисциплін вільного вибору студента (кількість кредитів ЕСТS / навч. годин)

Логістичні системи (4 / 120).

Експертиза та страхування на транспорті  (6 / 180).

Засоби автотранспортних і термінальних технологій  (4,5 / 135).

Тарифи і тарифні ставки  (3 / 90).

Економічне обґрунтування господарських рішень підприємств  (5 / 150).

Ресурсозберігаючі технології на автомобільному транспорті  (4 / 120).

Організація міжнародних автомобільних перевезень  (4 / 120).

Технічні засоби митного контролю  (6 / 180).

Основи зовнішньоекономічних зв’язків  (4,5 / 135).

Митне право  (3 / 90).

Іноземна мова (спецкурс)  (5 / 150).

Митні операції  (4 / 120).

Зарубіжна транспортна географія  (4 / 120).

Технічні засоби організації дорожнього руху  (4,5 / 135).

Організація дорожнього руху  (3 / 90).

Економіка організації дорожнього руху  (5 / 150).

Транспортне планування міст  (4 / 120).

Організація транспортування нафти і газу  (6 / 180).

Технічні засоби перевезення нафти і газу  (4,5 / 135).

Транзит нафти і газу  (3 / 90).

Економіка організації транспортування нафти і газу  (5 / 150).

Ресурсозберігаючі технології транспортування нафти і газу  (4 / 120).